Báo cáo kết quả tham gia xây dựng nông thôn mới tại 3 xã chỉ đạo điểm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, giai đoạn năm 2011 - 2014


Tải văn bản tại đây