Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm


Tải Hướng dẫn, các biểu mẫu, thông tư  tại đây